கம்ப ராமாயணத் தொடரடைவு

கம்பராமாயணத் தொடரடைவு 

கம்ப ராமாயணத்தில் உள்ள சொற்களைத் தொடர்களை வகை பிரித்துத் தந்துள்ள திரு பாண்டியராஜன் அவர்களுக்கு நன்றிகள்.


கம்பராமாயண ஆய்வாளர்களுக்கு இது மிகவும் பயன்படும்.  இதன் கீழுள்ள தொடர்பினைச் சொடுக்குக.

 http://tamilconcordance.in/TABLE-kamban.html


 


http://tamilconcordance.in/TABLE-kamban.html 

No comments :

Post a Comment